BOK: +48 604 275 175 , +48 604 16 17 18
E-mail: zamowienia@eurortm.pl
Logowanie
Rejestracja

Regulamin

1. Postanowienia Ogólne

 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.eurortm.pl służy wyłącznie do zawierania umów i kontaktów z przedsiębiorcami.
 2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez spółkę EURO RTM S.C. Ignaczakowie z siedzibą w Legnicy, ul. Kawaleryjska 7, 59 – 220 Legnica, NIP 691-254-61-57, adres e-mail: oferta@eurortm.pl.
 3. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.eurortm.pl służy uproszczeniu i przyspieszeniu w składaniu zamówień spółce EURO RTM S.C. Ignaczakowie z siedzibą w Legnicy.
 4.  Spółka EURO RTM S.C. Ignaczakowie z siedzibą w Legnicy stara się, aby oferowany towar był najtańszy w kraju, dlatego też skupuje towar ze stocków, sklepów, hurtowni. W związku z tym mogą zdążyć się przypadki, że na opakowaniu będą widoczne ślady wskazujące na to, że produkt mógł być wcześniej wystawiony do sprzedaży. W najmniejszym stopniu nie wpływa to na walory użytkowe towaru.

2. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer, laptop, netbook, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
  5. Włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Stroną Umowy Sprzedaży zawartej ze spółką EURO RTM S.C. Ignaczakowie z siedzibą w Legnicy (zwaną dalej Sprzedawcą) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i prowadząca działalność gospodarczą na podstawie aktualnego i czynnego wpisu do CEiDG oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, pod warunkiem prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Wszelkie informacje o Produktach podane na stronach internetowych systemu e – zamówień w tym ceny, ogłoszenie i opisy oraz, parametry techniczne i użytkowe, nie stanowią oferty – lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Ceny oferowanych towarów nie zawierają kosztów dostawy i płatności a Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korekty cen towarów znajdujących się w ofercie.
 4. Za złożenie zamówienia - tożsame przez złożenie oferty Sprzedającemu - uważa się wskazanie zamawianych towarów, sprecyzowanie formy płatności oraz dostawy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 5. W terminie nie dłuższym niż 48 godziny od złożenia Zamówienia Sprzedawca kontaktuje się z klientem w celu przyjęcia oferty, propozycji zmiany warunków zamówienia lub odmowę przyjęcia oferty (anulowanie zamówienia).
 6. Jeżeli produkt posiada cenę kartonową to jest za całe opakowanie a nie 1 sztukę produktu, możliwy jest zakup produktu w tej cenie. Kupowana ilość jest wówczas ilością kartonów.
 7. Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do Sprzedawcy e-mail z odpowiednią informacją.
 8. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.
 9. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.
 10. Do zawierania Umów Sprzedaży przepisy § 1-3 art. 66¹ Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.
 11. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT.

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej

 1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: oferta@eurortm.pl. Zamówienie powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi czy przyjmuje Zamówienia na warunkach wskazanych w wiadomości do realizacji czy przedstawi zainteresowanemu ofertę o zmienionych warunkach.
 3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje zaś poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej, która zawiera w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) – z chwilą otrzymania tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT.

5. Sposoby płatności

 1. Stosowane formy płatności to:
  1. płatność w kasie firmy,
  2. płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki "za pobraniem",
  3. płatność przelewem na konto firmy.

6. Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. W przypadku nieodebrania zamówienia bez uzasadnionej przyczyny Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami takiego transportu.
 2. Kupujący informowani są o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres e-mail.
 3. W przypadku wysłania przesyłki firmą kurierską realizacja zamówienia trwa ok. 2 dni roboczych (w większości przypadków jest to 1 dzień) plus 1-2 dni, które firma transportowa potrzebuje na dostarczenie przesyłki do adresata.
 4. Podane terminy są orientacyjne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej.
 5. W przypadku niedostępności któregokolwiek z zamawianych towarów, Sprzedający kontaktuje się z Kupującym telefonicznie bądź za pomocą poczty e-mailowej w celu poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji oraz w celu edycji zamówienia lub jego anulowania. Jeżeli kupujący zgadza się na zmodyfikowanie zamówienia - Sprzedający wysyła towar w ilości, która jest w chwili obecnej dostępna.
 6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferta@eurortm.pl lub też pisemnie na adres: EURO RTM S.C. Ignaczakowie z siedzibą w Legnicy, ul. Kawaleryjska 7, 59 – 220 Legnica.
 2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 4. Stosownie do treści art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady Produktu jest wyłączona.
 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika serwisu.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku realizacji zamówienia lub jego nienależytej realizacji.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca wskazuje, iż gwarantuje swoim kontrahentom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz - w przypadku zamówienia subskrypcji - przesyłania materiałów reklamowych i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.
 2. Każdy kontrahent ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.

10. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o jego zmianach.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego.
 5. Rozstrzyganie sporów: ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Kategorie

Kontakt

EURO-RTM S.C. Ignaczakowie
Kawaleryjska 7, 59-220 Legnica
Oferta: +48 604 275 175  , +48 604 16 17 18
Zamówienia: +48 604 275 175 , +48 604 16 17 18

Informacje: zamowienia@eurortm.pl